Partners


(OBS! Svensk översättning finns under den engelska texten)


Partners


The Baltic Seabird Project collaborates with a number of organizations, institutions and agencies:


Department of Systems Ecology, Stockholm University

The department is the BSP’s academic home base, and research on Stora Karlsö is thus linked to the extensive Baltic Sea research program conducted here.

Dept. of Systems Ecology – SU


 Stockholm Resilience Centre, Stockholm University

The Stockholm Resilience Centre is an international, interdisciplinary center for research on socio-ecological systems, with a focus on systems resilience, or their ability to cope with changes and continue to develop. The SRC, together with the Department of Systems Ecology, Stockholm University, forms the academic home base for the BSP.

Stockholm Resilience Centre – SU


Baltic Sea Centre, Stockholm University

The Baltic Sea Centre is part of the Faculty of Science at Stockholm University, providing infrastructure fro marine research, education and environmental monitoring. The Baltic Sea Centre is the head of research at the Auk Lab on Stora Karlsö.

The Baltic Sea Centre – SU

The Baltic Sea Centre – Auk Lab, in Swedish, video of artificial rock ledge and colony


Centre for Animal Movement Research, Lund University

CAnMove, the Centre for Animal Research Movement, is a research center with a focus on animal movement in everything from bird migration to the movement of bacteria through soil. The BSP works closely with CAnMove, and a number of researchers and students from CAnMove conduct fieldwork on Stora Karlsö in cooperation with the BSP.

Centre for Animal Movement Research – LU


Institute of Marine Research, Swedish University of Agricultural Sciences

The Institute of Marine Research works with the collection of biological data, population and ecosystem analyses, and scientific advising as the basis for management decisions, both nationally and internationally. The BSP and the Institute of Marine Research have a common interest in ecosystem research in the Baltic Sea, and cooperate in such areas as the developments of new methods of marine monitoring.

Institute of Marine Research – SLU


WWF Sweden

The WWF has been one of the BSP’s main funders since the project’s start in 1997. The WWF and the BSP work together to disseminate research results and knowledge of the Baltic Sea ecosystem to politicians and decision-makers. Seabird research on Stora Karlsö is an important part of the WWF’s international Baltic Sea Region Programme.

WWF Sverige (in Swedish)


Karlsö Hunting and Animal Welfare Society – “Karlsö Club”

The Karlsö Club owns and manages the island of Stora Karlsö, in addition to managing the island’s tourist business. All practical elements associated with the BSP’s fielwork is done in close cooperation with the Karlsö Club.

Stora Karlsö


Gotland Country Administrative Board

The conservation unit of the County Administrative Board is responsible for granting the permits required for such activities as bird ringing and work within the nature reserve of Stora Karlsö. Fieldwork and studies are planned in collaboration with the County Board to ensure minimal interference with the wildlife and surrounding environment.

Gotland County Administrative Board


RC – Bird Ringing Centre, Museum of Natural History

The Bird Ringing Centre coordinates all ringing activities in Sweden and manages ring recovery data of Swedish birds. The RC is authorized by the Swedish Environmental Protection Agency (Naturvårdverket) to issue permits for the capture and ringing of birds, which are required for all ringing in Sweden. The RC is also an important resource for the BSP for the design of its studies, etc.

Bird Ringing Centre


Other important actors connected to the BSP’s work


HELCOM – Baltic Marine Environment Protection Commission – Helsinki Commission

HELCOM is an intergovernmental cooperative organization with the aim of protecting the marine environment of the Baltic Sea region.

HELCOM


CAFF – Conservation of Arctic Flora and Fauna

CAFF is the Arctic Council’s group for biodiversity and works with environmental protection, monitoring and dissemination of information about species and habitats in the Arctic region. Birds in the Auk family (e.g. Common Guillemots, Razorbills, etc.) are regular features of CAFF’s work.

CAFF


Partners


Baltic Seabird Project samarbetar med ett flertal organisationer, institutioner och myndigheter:


Systemekologiska institutionen vid Stockholms universitet

Institutionen är projektets akademiska hemvist och forskningen är därmed sammanlänkad med det omfattande program av Östersjöforskning som i övrigt bedrivs vid institutionen.

Systemekologiska institutionen – SU


Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet

Stockholm Resilience Centre är ett internationellt tvärvetenskapligt center för forskning kring social-ekologiska system, med fokus på systemens resiliens – deras förmåga att klara av förändring och vidareutvecklas. SRC utgör tillsammans med Systemekologiska institutionen vid Stockholms universitet projektets akademiska hemvist.

Stockholm Recilience Centre – SU


Östersjöcentrum – Stockholms universitet

Östersjöcentrum är en del av den naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet och tillhandahåller infrastruktur för marin forskning, utbildning och miljöövervakning. Östersjöcentrum är huvudman för forskningsanläggningen ”Auk Lab” på Stora Karlsö.

Östersjöcentrum – SU

Östersjöcentrums sida om Auk Lab och havsfågelforskningen på Stora Karlsö


Centre for Animal Movement Research, Lunds universitet

CAnMove, Centre for Animal Movement Research, är ett forskningscentrum med fokus på djurs rörelser inom allt från fågelflyttning till bakteriers rörelser i jorden. BSP har ett nära samarbete med CAnMove och flera forskare och studenter från CAnMove bedriver eller har bedrivit fältarbeten på Stora Karlsö i samarbete med BSP.

Centre for Animal Movement Research – LU


Havsfiskelaboratoriet, SLU

Havsfiskelaboratoriet arbetar med biologisk datainsamling, bestånds- och ekosystemanalys samt vetenskaplig rådgivning som grund till förvaltningsbeslut både nationellt och internationellt. BSP och Havsfiskelaboratoriet har gemensamma intressen i ekosystemforskning i Östersjön och samarbetar kring bland annat utveckling av nya metoder för marin övervakning.

Havsfiskelaboratoriet – SLU


Världsnaturfonden WWF

WWF är sedan starten 1997 en av projektets huvudfinansiärer. WWF och BSP arbetar gemensamt med att sprida forskningsresultat och kunskap om ekosystemet Östersjön till politiker och beslutsfattare. Havsfågelforskningen på Stora Karlsö är en viktig del av WWFs internationella Östersjöprogram.

WWF Sverige


Karlsö Jagt- och Djurskyddsförening AB – ”Karlsöklubben”

Karlsöklubben äger och förvaltar Stora Karlsö och sköter öns turistverksamheten. Alla praktiska moment kring fältarbetet sker i nära samarbete med Karlsöklubben.

Stora Karlsö


Länsstyrelsen på Gotland

Länsstyrelsens naturvårdsenhet beviljar de tillstånd som krävs för bland annat ringmärkningen och arbete inom naturreservatet Stora Karlsö. Fältarbete och studier planeras i samarbete med Länsstyrelsen för att säkerställa att verksamheten inte stör djur och natur i onödig omfattning.

Länsstyrelsen på Gotland


RC – Ringmärkningscentralen, Naturhistoriska riksmuseet

Ringmärkningscentralen samordnar all ringmärkning i Sverige samt administrerar återfyndsdata av svenska fåglar. RC har naturvårdsverkets mandat att utfärda tillstånd för fångst och märkning av fåglar, vilket krävs för all ringmärkning. RC utgör också en viktig resurs för BSP när det gäller utformning av studier m.m.

Ringmärkningscentralen


Andra viktiga aktörer med koppling till BSP:s arbete


HELCOM – Baltic Marine Environment Protection Commission – Helsinki Commission

HELCOM är en mellanstatlig samarbetsorganisation med syfte att skydda den marina miljön i Östersjöområdet.

HELCOM
CAFF – Conservation of Arctic Flora and Fauna

CAFF är Arktiska rådets grupp för biodiversitet och arbetar bland annat med miljöskydd, forskning, övervakning och informationsspridning om arter och habitat i det arktiska området. Alkfåglar ingår som en självklar del i CAFFs arbete.

CAFF