Partners


Baltic Seabird Project samarbetar med ett flertal organisationer, institutioner och myndigheter:

 

Systemekologiska institutionen vid Stockholms universitet

Institutionen är projektets akademiska hemvist och forskningen är därmed sammanlänkad med det omfattande program av Östersjöforskning som i övrigt bedrivs vid institutionen.

Systemekologiska institutionen – SU

 

Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet

Stockholm Resilience Centre är ett internationellt tvärvetenskapligt center för forskning kring social-ekologiska system, med fokus på systemens resiliens – deras förmåga att klara av förändring och vidareutvecklas. SRC utgör tillsammans med Systemekologiska institutionen vid Stockholms universitet projektets akademiska hemvist.

Stockholm Recilience Centre – SU

 

Östersjöcentrum – Stockholms universitet

Östersjöcentrum är en del av den naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet och tillhandahåller infrastruktur för marin forskning, utbildning och miljöövervakning. Östersjöcentrum är huvudman för forskningsanläggningen ”Auk Lab” på Stora Karlsö.

Östersjöcentrum – SU

Östersjöcentrums sida om Auk Lab och havsfågelforskningen på Stora Karlsö

 

Centre for Animal Movement Research, Lunds universitet

CAnMove, Centre for Animal Movement Research, är ett forskningscentrum med fokus på djurs rörelser inom allt från fågelflyttning till bakteriers rörelser i jorden. BSP har ett nära samarbete med CAnMove och flera forskare och studenter från CAnMove bedriver eller har bedrivit fältarbeten på Stora Karlsö i samarbete med BSP.

Centre for Animal Movement Research – LU

 

Havsfiskelaboratoriet, SLU

Havsfiskelaboratoriet arbetar med biologisk datainsamling, bestånds- och ekosystemanalys samt vetenskaplig rådgivning som grund till förvaltningsbeslut både nationellt och internationellt. BSP och Havsfiskelaboratoriet har gemensamma intressen i ekosystemforskning i Östersjön och samarbetar kring bland annat utveckling av nya metoder för marin övervakning.

Havsfiskelaboratoriet – SLU

 

Världsnaturfonden WWF

WWF är sedan starten 1997 en av projektets huvudfinansiärer. WWF och BSP arbetar gemensamt med att sprida forskningsresultat och kunskap om ekosystemet Östersjön till politiker och beslutsfattare. Havsfågelforskningen på Stora Karlsö är en viktig del av WWFs internationella Östersjöprogram.

WWF Sverige

 

Karlsö Jagt- och Djurskyddsförening AB – ”Karlsöklubben”

Karlsöklubben äger och förvaltar Stora Karlsö och sköter öns turistverksamheten. Alla praktiska moment kring fältarbetet sker i nära samarbete med Karlsöklubben.

Stora Karlsö

 

Länsstyrelsen på Gotland

Länsstyrelsens naturvårdsenhet beviljar de tillstånd som krävs för bland annat ringmärkningen och arbete inom naturreservatet Stora Karlsö. Fältarbete och studier planeras i samarbete med Länsstyrelsen för att säkerställa att verksamheten inte stör djur och natur i onödig omfattning.

Länsstyrelsen på Gotland

 

RC – Ringmärkningscentralen, Naturhistoriska riksmuseet

Ringmärkningscentralen samordnar all ringmärkning i Sverige samt administrerar återfyndsdata av svenska fåglar. RC har naturvårdsverkets mandat att utfärda tillstånd för fångst och märkning av fåglar, vilket krävs för all ringmärkning. RC utgör också en viktig resurs för BSP när det gäller utformning av studier m.m.

Ringmärkningscentralen

 

 


 

Andra viktiga aktörer med koppling till BSPs arbete

 

HELCOM – Baltic Marine Environment Protection Commission – Helsinki Commission

HELCOM är en mellanstatlig samarbetsorganisation med syfte att skydda den marina miljön i Östersjöområdet.

HELCOM 

CAFF – Conservation of Arctic Flora and Fauna

CAFF är Arktiska rådets grupp för biodiversitet och arbetar bland annat med miljöskydd, forskning, övervakning och informationsspridning om arter och habitat i det arktiska området. Alkfåglar ingår som en självklar del i CAFFs arbete.

CAFF