Staff


Management team and coworkers

Medarbetare


Olof Olsson – Project manager and researcher

Projektledare och forskare

Olof is a biologist with extensive field experience working with birds of the Arctic and Antarctic. His doctoral thesis, carried out under the British Antarctic Survey, investigated King Penguin ecology on the island of South Georgia in the south Atlantic. Olof founded the project “Seabirds in the Baltic Sea” in 1997, which over the years evolved into the current project, Baltic Seabird Project.

Olof is the Deputy Director of the Stockholm Resilience Centre at Stockholm University, where research is one component of his work. His research focuses primarily on trophic interactions in marine ecosystems, and seabird life history and behavioural ecology.


Olof är biolog och har mångårig erfarenhet av fältarbete med havsfåglar i Arktis och Antarktis. Hans doktorsavhandling, som utfördes inom ramen för British Antarctic Survey, rörde kungspingviners ekologi baserat på fältarbete på ön South Georgia i Sydostatlanten. Olof startade projektet ”Havsfåglar i Östersjön” 1997, vilket under åren utvecklats till det nuvarande projektet Baltic Seabird Project.

Olof är biträdande verksamhetschef för Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet där forskning utgör en del av hans arbete. Hans forskning rör främst trofiska interaktioner i marina ekosystem och havsfåglars livshistoria och beteendeekologi.


Aron Hejdström – Project coordinator and contact person

Projektkoordinator och kontaktperson

Aron is a trained communicator and photographer, in addition to his extensive experience and knowledge of all activities on Stora Karlsö following nine years as supervisor and guide on the island. Aron began working for the BSP in 2014 and is responsible for the planning, coordination and implementation of fieldwork on the island, as well as handling much of the BSP’s external information distribution and communication.

If you have questions regarding our work, or want to get in touch for any other reason, Aron should be your first point of contact. For questions regarding participation in the ringing of guillemot chicks – “grisslingen” – we ask that you first read through the information on this website. If you then have further questions, you are of course welcome to contact Aron.


Aron är kommunikatör och fotograf, men har också stor erfarenhet och kunskap om all verksamhet på Stora Karlsö efter nio år som tillsynsman och guide på ön. Aron började arbeta för BSP 2014, och ansvarar för planering, samordning och genomförande av fältverksamheten på ön, samt sköter mycket av projektets externa information och kommunikation.

Om du har frågor om vår verksamhet, eller vill komma i kontakt av annan anledning, så är det i första hand Aron du skall kontakta. För frågor gällande deltagande vid ringmärkningen av sillgrissleungar – ”grisslingen” – ber vi dig först läsa igenom informationen här på hemsidan. Om du har ytterligare frågor efter detta är du självklart välkommen att kontakta Aron.


Jonas Hentati Sundberg – Researcher and research coordinator

Forskare och forslkningsledare

Jonas has his doctorate in biology, and has a long history with the project. Jonas began working as a field assistant in 2002, and was project coordinator from 2005 to 2009. For his bachelor’s degree thesis, Jonas analyzed the timing of breeding guillemots on Stora Karlsö. He completed his PhD at the Stockholm Resilience Centre, Stockholm University, in 2015, with a dissertation entitled “Sea Change – Social-ecological co-evolution of Baltic Sea Fisheries.” His thesis dealt with fishing in the Baltic and how this affects and is associated with long-term changes in the Baltic Sea ecosystem.

Jonas is currently working at the Institute of Marine Research, Swedish University of Agricultural Sciences, and is an active member of the BSP management team.


Jonas är disputerad biolog och har liksom Olof och Henrik ett långt förflutet inom projektet. Jonas började arbeta som fältassistent 2002 och var projektkoordinator 2005-2009. Hans kandidatexamen analyserade ”timing” för häckning hos sillgrisslorna på Stora Karlsö. Jonas disputerade vid Stockholm Recilience Centre vid Stockholms universitet 2015 med avhandlingen Sea Change – Social-ecological co-evolution in Baltic Sea fisheries. Avhandlingen behandlade Östersjöns fiske och hur detta påverkar och hänger samman med långsiktiga förändringar i Östersjöns ekosystem.

Jonas arbetar idag vid Havsfiskelaboratoriet vid SLU. Han är aktiv i ledningsgruppen för BSP.


Per-Arvid “PA” Berglund – Data handling and field assistant

Datahantering och fältassistent

PA is one of the project’s most experienced workers, having spent hundreds of hours lying flat on his stomach, looking out over the cliff edge to observe Stora Karlsö’s Common Guillemots. He is a biologist, and conducted both his Bachelor’s and Master’s thesis work within the BSP research framework. Previously, PA coordinated the project’s field operations, and is now responsible for the planning and implementation of many of our field studies, in addition to analyzing and compiling the data collected. PA has been working with the BSP since 2010.


PA är en av projektets mest erfarna fältarbetare och har spenderat hundratals timmar åt att ligga platt på magen och titta ut över klippkanten för att följa Stora Karlsös sillgrisslor. Han är biolog och har skrivit både kandidat- och masteruppsats inom ramen för BSPs forskning. PA har tidigare koordinerat projektets fältverksamhet och är idag huvudansvarig för att planera och genomföra många av våra fältstudier, liksom att analysera och sammanställa data. Han har arbetat i projektet årligen sedan 2010.


Henrik Österblom

Henrik has a background in marine ecology with a PhD completed in 2006 based on research with the project “Seabirds in the Baltic Sea” on Stora Karlsö. His thesis focused on the effects of fishing and fish stock dynamics on seabirds.

Henrik currently works as an Associate Research Director and research at the Stockholm Resilience Centre at Stockholm University. His research of focused on the globalization of marine social-ecological systems, international relations, and seabirds and ecosystem changes. Henrik is an active member of the BSP management team.


Henrik har en bakgrund inom marin ekologi och disputerade 2006 med en avhandling som bygger på forskning inom projektet ”Havsfåglar i Östersjön” på Stora Karlsö. Avhandlingen fokuserade på effekterna av fiske och fiskbeståndsdynamik på havsfåglar.

Henrik är idag professor och arbetar som biträdande forskningschef och forskare vid Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet. Hans forskning är inriktad på globalisering av marina social-ekologiska system, internationella relationer samt havsfåglar och ekosystemförändringar. Henrik är aktiv i ledningsgruppen för BSP.


Susanne Åkesson

Susanne är professor i evolutionär ekologi samt föreståndare för forskningscentret CAnMove vid Lunds universitet. Susannes har stor kunskap och erfarenhet av forskning på fåglar och förflyttning hos djur. Hon arbetar också mycket aktivt med informationsspridning mot en bred allmänhet och är en prisbelönt och välkänd röst i både radio och böcker. Susanne och CAnMoves kunskap och arbete utgör en stor och viktigt del av BSPs arbete på Stora Karlsö. Susanne handleder och har handlett ett antal studenter och forskare i projekt på Stora Karlsö.


Susanne is a professor of evolutionary ecology and Director of the research center CAnMove at Lund University, and has extensive knowledge and experience in research on birds and the movement of animals. She is very active in the dissemination of information to the general public, and is an award-winning and well-known voice in both radio and published works. The knowledge and effort provided by Susanne and CAnMove constitute a large and important part of the BSP’s work on Stora Karlsö. Susanne is a thesis supervisor and has overseen a n umber of students and research projects on Stora Karlsö.


Blanca Sarzo

Blanca is a doctoral student in statistics for seabirds at the University of Valencia, Spain. Blanca’s work is linked to the BSP, where she primarily analyzes existing data that the BSP has collected since its inception in 1997. While Blanca’s work is mainly based out of Valencia, she is also involved in fieldwork on Stora Karlsö. She has extensive experience working with seabirds and seabird research in Spain and the Mediterranean. Blanca began her doctoral research and cooperation with the BSP in 2015.


Blanca doktorerar på statistik för havsfåglar vid University of Valencia, Spanien. Blancas arbete är kopplat till BSP och hon kommer huvudsakligen att analysera befintlig data som BSP samlat in sedan starten 1997. Blancas arbete är främst förlagt till Valencia men hon är även delaktig i projektets fältarbete på Stora Karlsö. Hon har stor erfarenhet av arbete med havsfåglar och havsfågelforskning i Spanien och Medelhavet. Blanca påbörjade sitt doktorandprojekt och samarbetet med BSP 2015.


Tom Evans

Tom is a doctoral student with CAnMove at Lund University, and is working within the framework of the BSP on Stora Karlsö. His research focuses on movement ecology and biology of the Common Guillemot, Razorbill, and Herring Gull. Tom uses various types of data loggers (GPD, dive- and light-loggers, etc.) to collect data on the movement, activity, etc. of his study species. Tom has worked with the BSP on Stora Karlsö since 2009, and began his doctoral work in 2012.


Tom är doktorand vid CAnMove vid Lunds universitet och arbetar inom ramen för BSP på Stora Karlsö. Hans forskning fokuserar på förflyttningsekologi och -biologi hos sillgrisslor, tordmular och silltrutar. Tom använder sig av olika typer av loggers (GPS-, dyk- och ljus-loggers etc.) för att samla in data om förflyttning och aktivitet m.m. hos sina studiearter. Tom har arbetat inom BSP på Stora Karlsö sedan 2009, och påbörjade sitt doktorsarbete 2012.


Martina Kadin

Martina received her doctorate in natural resource management at the Stockholm Resilience Centre, Stockholm University, in 2014. Her dissertation linked studies of seabird ecology with studies of the ecosystem services provided by seabirds. Martina was very active in the BSP management team and field station on Stora Karlsö, both before and during her doctoral work, from 2007-2014. Martina is now based in the US and is no longer active at the field station; however, she is still to some extent active in the project.


Martina disputerade inom naturresursfövaltning vid Stockholm Recilience Centre, Stockholms universitet 2014. Hennes avhandling binder samman ekologiska studier av havsfåglar med studier av de ekosystemtjänster som havsfåglar bidrar till. Martina var mycket aktiv inom BSPs ledningsgrupp och på projektets fältstation på Stora Karlsö både före och under sitt doktorandarbete, från 2007-2014. Martina är idag baserad i USA och inte aktiv på fältstationen, dock fortfarande till viss del inom projektet.


Rebecca Young

Rebecca is a biologist with a PhD from the University of Alaska – Fairbanks, USA (2014). As an ecophysiologist, Rebecca’s research focuses on how seabirds are affected by conditions and changes in their marine habitat, and she has extensive knowledge and experience working at the molecular level. Rebecca has been a guest researcher and fieldworker with the BSP on Stora Karlsö since 2014. Her main study species on the island is the Common Guillemot/Murre.


Rebecca är biolog och disputerade 2014 vid University of Alaska Fairbanks, USA. Rebecca är ekofysiolog och hennes forskning fokuserar på hur havsfåglar påverkas av förutsättningar och förändringar i sina marina habitat. Rebecca har stor kunskap och erfarenhet i arbete på molekylär nivå. Rebecca har varit gästforskare hos BSP och arbetat i fält på Stora Karlsö sedan 2014. Hennes huvudsakliga studieart på ön är sillgrisslan. 


PAST AND TEMPORARY EMPLOYEES

Over the years, many people have worked with the BSP and helped build the project into what it is today. We are very grateful for their assistance, and hope to get to know many new employees in the future. Although we are not presenting our past employees here, many of them have published papers on their work that can be found under “Scientific Publications” section.


TIDIGARE OCH TILLFÄLLIGA MEDARBETARE

Genom åren har ett stort antal medarbetare passerat BSP och bidragit till att bygga upp projektet till vad det är idag. Vi är mycket tacksamma för detta och hoppas lära känna många nya medarbetare även i framtiden. Vi presenterar inte tidigare medarbetare här, men många av dem har lämnat uppsatser som du kan hitta under fliken ”Vetenskapliga publikationer”.