Guidance for decision makers


(OBS! Svensk översättning finns under den engelska texten)


Guidance for decision makers


Our intent is for the Baltic Seabird Project to be a source of expertise for issues concerning the ecology of the Baltic Sea ecosystem and the management of it natural resources.

Our research focuses on understanding the relationships between species and habitats, and using seabirds as indicators of change in the Baltic Sea ecosystem as a whole. We also incorporate a socio-ecological perspective to consider the influence of human society on the system, making our research and results highly relevant as a basis for important societal decisions.

To reach decision makers (e.g. politicians, government agencies, business leaders), we host lectures, discussions, impact meetings and more to make available both our expertise and research results.


Impact meetings

Much of our effort geared toward decision makers is carried out in close cooperation with WWF Sweden. Since 2014, we have co-organized “Impact Meetings” on Stora Karlsö in connection with Almedalsveckan (an annual Swedish political forum). Members of Parliament and other decision makers visit the island and gain valuable insight into our research and results. The goal of the meetings is to sow the seeds of a vibrant and long-term discussion of a sustainable future in and around the Baltic Sea. As a follow-up to the first meetings on Stora Karlsö, a dialogue meeting with lectures and discussions was organized in Stockholm for Autumn 2015.


Rådgivning till beslutsfattare


Vår intention är att Baltic Seabird Project skall vara en expertinstans för frågor gällande Östersjöns ekologi och naturresursförvaltning.

Vår forskning fokuserar på att förstå sambanden mellan arter och habitat och att använda havsfåglar som indikatorer på förändringar i hela ekosystemet Östersjön. Vi har också ett social-ekologisk perspektiv som lyfter in det mänskliga samhällets påverkan i ekvationen, vilket gör att vår forskning och våra resultat har stor relevans som underlag i viktiga samhällsbeslut.

För att nå beslutsfattare, så som politiker, tjänstemän på myndigheter, företagsledare m.f. arbetar vi aktivt med bl.a. föredrag, diskussioner, impact meetings och att tillgängliggöra både vår kompetens och våra resultat.


Impact meetings

Mycket av vårt arbete gentemot beslutsfattare genomför vi i ett nära samarbete med Världsnaturfonden WWF Sverige. Sedan 2014 har vi gemensamt ordnat s.k. ”impact meetings” på Stora Karlsö i samband med Almedalsveckan. Riksdagspolitiker och andra beslutsfattare har besökt ön och fått inblick i vårt arbete och våra resultat. Målet med mötena har varit att så frön till en levande och långsiktig diskussion om en hållbar framtid i och kring Östersjön. Som en uppföljning till mötena på Stora Karlsö ordnades också ett dialogmöte med föredrag och diskussioner i Stockholm hösten 2015.