Newsletter & Memos


Newsletters and Memos

Årsrapporter och PM


Since 2013, we have produced annual brief activity reports in Swedish and English. In the reports, we summarize what we have worked on during the year, and present data from our field studies. The reports are not aimed at researchers, but rather are written for the general public.

Further down the page, you will also find older newsletters and memos from the project.


Sedan 2013 producerar vi varje år korta verksamhetsrapporter på svenska och engelska. I rapporterna sammanfattar vi vad vi arbetat med under året och redovisar data från fältstudierna med mera. Rapporterna vänder sig inte till forskare utan till en bred allmänhet.

Längre ner på sidan hittar du även äldre nyhetsblad och PM från projektet.


Activity report 2016

Verksamhetsrapport 2016

BSP-info 2016 – English

BSP-info 2016 – Svenska


Activity report 2015

Verksamhetsrapport 2015

BSP-info 2015 – English

BSP-info 2015 – Svenska


Activity report 2014

Verksamhetsrapport 2014

BSP-info 2014 English

BSP-info 2014 – Svenska


Activity report 2013 (only in swedish)

Verksamhetsrapport 2013

BSP-info 2013 – Svenska.pdf


OLDER NEWSLETTERS AND MEMOS (only in swedish)

ÄLDRE NYHETSBLAD OCH PM


Nyhetsbrev 2012-03-01
Sammanfattning: Antalet häckande par på den konstgjorda häckningshyllan för sillgrisslor fortsätter att öka och vi ser mycket positivt på de fortsatta forskningsmöjligheterna på hyllan. Projektets doktorand Martina Kadin presentarade i januari 2012 sin licentiatuppsats med titeln ”Man, murres and modern fisheries – a case study in the baltic Sea”. Projektet har även fått ännu en doktorand, Jonas Hentati Sundberg, som påbörjade sina studier våren 2011. Läs mer om Jonas doktorandstudier, 2011 års grissling samt GPS-studier på silltrut i det senaste nyhetsbrevet från Havsfåglar i Östersjön.

20120301 – Nyhetsbrev


Året som gått: 2010
Under 2010 har studierna från sillgrisslehyllan fortsatt och under sommaren häckade sju par på hyllan. Nybyggda konstgjorda häckplatser för tordmular har bidragit till nya studier och uppmärksammade postrar på världens första internationella havsfågelkonferens. Läs mer om året som gått i det senaste nyhetsbrevet från Havsfåglar i Östersjön.

20101220 – Nyhetsbrev


Ny doktorand och spännande silltrutsflytt
I september började Martina Kadin som doktorand i projektet och vid Stockholms universitet . Läs mer om hennes forskning och om silltrutarnas höstflytt till tropiska Afrika i det senaste nyhetsbrevet från Havsfåglar i Östersjön.

20091201 – Nyhetsbrev


Nyhetsbrev 2009-07-09
“Sillgrisslehyllan invigd, nya studier på silvertärna och silltrut och ny publikation om fåglar som dör i fiskenät. Läs mer i ett nytt nyhetsbrev från Havsfåglar i Östersjön”.

20090709 – Nyhetsbrev


Nyhetsbrev 2008-11-06
Nytt examensarbete och sillgrisslornas timing för häckning, sillgrisslehyllan färdigbyggd och projektets resultat uppmärksammade. Läs om senaste nytt från projekt ”Havsfåglar i Östersjön”.

20081106 – Nyhetsbrev


Forskningshyllan på Stora Karlsö blir verklighet!
Den sedan länge planerade sillgrisslehyllan på Stora Karlsö har påbörjats, och forskningen går in i en ny fas. Förhoppningen är att fåglar kommer börja häcka på hyllan redan under fältsäsongen 2009.

20080814 – Nyhet – Sillgrisslehylla blir verklighet


Världens äldsta sillgrissla finns på Stora Karlsö!
Under fältarbetet på Stora Karlsö i maj 2008 läste en av projektets anställda en sillgrissla som var ringmärkt 7 juli 1965. Det gör den med råge till Sveriges äldsta fågel och dessutom världens äldsta sillgrissla!

20080508 – Nyhet – Rekordgammal sillgrissla


Sillgrissledata från Stora Karlsö i global studie om ekosystemkopplingar
I den senaste artikeln från Havsfåglar i Östersjön sätts studierna från Stora Karlsö in i ett globalt sammanhang som beskriver hur topp-predatorer – havsfåglar och marina däggdjur – påveras av förändringar i fiskbestånd. Traditionellt har mängden fisk ansetts vara det avgörande för dessas välmående men data från bland annat Stora Karlsö visar att även kvaliteten kan ha betydelse. Detta beskrivs av den s.k. junk-food hypotesen.

20080400 – PM – Junk-food in marine ecosystems


Konstgjord häckningshylla
Kunskapen om havsfåglars värde som miljöindikatorer och deras sårbarhet i ett föränderligt ekosystem har letat sig vidare utanför forskarvärden till både beslutsfattare och allmänheten. Nu är det dags att ta upp forskningen på en ny nivå, och detta genom att bygga en konstgjord sillgrisslehylla i anslutning till fågelberget på Stora Karlsö.

20071204 – Nyhet – Konstgjord forskningshylla


Nya rön om havsfåglars respons på förändringar i Östersjöns ekosystem
Förändringarna i fiskebestånden har påverkat förutsättningarna för Östersjöns sillgrisslor. Under 1990-talet ökade beståndet av skarpsill, sillgrisslans huvudföda, men samtidigt minskade sillgrissleungarna i vikt. Detta har glädjande nog inte påverkat sillgrissleungarnas möjligheter att överleva, visar en studie som publiceras på den nya hemsidan www.balticseabird.com.

20070130 – PM – Havsfåglars respons på förändringar i ekosystemet


Fisket påverkar Östersjöns ekosystem
Mänsklig påverkan av fiskbestånden kan ge oanade effekter på Östersjöns näringskedja och rubba balansen i ekosystemet. Det visar nya studier av havsfåglar som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Marine Ecology Progress Series.

20061016 – PM – Fisket påverkar Östersjöns ekosystem


Mänsklig påverkan ger plötsliga och svårhanterade förändringar i Östersjöns ekosystem
Östersjön har genomgått tre stora förändringar under de senaste hundra åren. Två av dem är så kallade ”ekosystemsflippar” och ligger bakom dagens problem med havsmiljön. Minskade sälbestånd, övergödning och torskfiske är de främsta orsakerna till dessa kraftiga omstruktureringar av ekosystemet.

20060508 – PM – Mänsklig påverkan i Östersjöns ekosystem